Czym jest prokura i jakie obowiązki ma prokurent?

Blog prawniczy Profinfo.pl

Prowadzenie firmy to trudne zadanie, wymagające dobrej organizacji pracy. Samodzielne załatwianie spraw prawnych i urzędowych, może być znacznym obciążeniem przedsiębiorcy i narażać firmę na straty, gdyż takie działania często wymagają osobistego stawiennictwa przed wybranym organem. Wyjściem z sytuacji może być prokura, dzięki której przedsiębiorca może przenieść reprezentację interesów firmy na inną osobę.

Blog prawniczy Profinfo.pl

Co to jest prokura?

Prokura to nic innego jak swego rodzaju pełnomocnictwo dla osoby fizycznej udzielane przez przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prokura upoważnia prokurenta do prowadzenia czynności prawnych w imieniu firmy i reprezentowania jej przed organami sądowymi i administracji, jeżeli nie ma możliwości osobistego stawiennictwa wspólników czy członków zarządu. Prokurę należy zgłosić do KRS, a prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Rodzaje prokury

Kodeks cywilny określa trzy rodzaje prokury, które różnią się między sobą sposobem wykonywania czynności prawnych i pozaprawnych. Pierwszą z nich jest prokura samoistna, polegająca na tym, że działania podlegające upoważnieniu podejmowane są przez jednego prokurenta. Drugim rodzajem jest prokura łączna, w której udział bierze wielu prokurentów. Taka forma jest najbezpieczniejsza z punktu widzenia przedsiębiorcy, gdyż poszczególni prokurenci mają określony zakres upoważnienia i niektóre decyzje mogą podejmować tylko łącznie. Ostatnim rodzajem jest prokura mieszana, w której do skutecznego załatwienia sprawy wymagane jest wspólne działanie prokurenta ze wspólnikiem firmy lub członkiem zarządu. Więcej szczegółowych informacji na temat kodeksu cywilnego i istoty prowadzenia biznesu znajdziesz na blog Profinfo.pl, gdzie w zrozumiały sposób wyjaśnione zostały zawiłe aspekty prawne przydatne dla przedsiębiorców.

Zakres prokury

Prokura upoważnia prokurenta do prowadzenia czynności prawnych i pozaprawnych w określonym zakresie, z zastrzeżeniem, że nie może on działać na niekorzyść przedsiębiorstwa. W ramach czynności pozaprawnych prokurent może podpisywać i rozwiązywać umowy, zawierać stosunek pracy i reprezentować stanowisko przedsiębiorcy wobec osób trzecich. W przypadku czynności prawnych prokura upoważnia do czynnego udziału w procesie i reprezentowania przedsiębiorcy przed sądem czy organami administracyjnymi w określonym zakresie. Warto zaznaczyć, że prokurent nie odpowiada bezpośrednio za przedsiębiorstwo, jednak jest zobowiązany do podejmowania decyzji w taki sposób, który nie będzie negatywnie wpływał na interesy firmy, a jego działania nie naruszą dóbr przedsiębiorcy poprzez popełniony błąd.