Rządowa Tarcza Antykryzysowa

tarcza antykryzysowa

Dopłaty dla pracowników za przestój lub skrócony czas pracy, postojowe czyli stała kwota która jest nieoskładkowana dla zatrudnionych na umowach zlecenia, o dzieło i samozatrudnionych. Poza tym zwolnienie ze składek ZUS dla wszystkich pracowników w firmach zatrudniających do dziewięciu osób oraz samozatrudnionych. Są to rozwiązania które stanowią ustawę zwaną „Tarczą Antykryzysową” uchwaloną 28 marca przez Sejm. Mają one pomóc firmom i osobom przez nie zatrudnianym zmniejszyć kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa. Ustawa teraz trafi do Senatu i jeśli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi czy poprawki, podpisze je prezydent, dopiero po wpisaniu do Dziennika Ustaw prawo zacznie obowiązywać. Oczywiście rząd zdaje sobie sprawę, że taka procedura może trwać dlatego postanowił, że większość przepisów zacznie obowiązywać od 1 kwietnia, a niektóre zapisy nawet z datą wsteczną czyli przed głosowaniem.

Szacuje się, że koszty jakie poniesie polski budżet w związku z pomocą dla przedsiębiorców oscyluje się w granicach 10% rocznego PKB. A sama kwota będzie wynosić 212 mld zł i obejmuje 5 filarów:

  • Bezpieczeństwo pracowników – o wartości 30 mld zł.
  • Finansowanie przedsiębiorstw – o wartości 74 mld zł.
  • Ochrona zdrowia – o wartości 7,5 mld zł.
  • System finansowy – o wartości 70,3 mld zł.
  • Inwestycje publiczne – o wartości 30 mld zł.

Oczywistym jest fakt, że największe zainteresowanie wzbudzają filary dotyczące płac, wynagrodzeń, dochodów i zwolnień podatkowych.

Tacza antykryzysowa dla pracowników

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników należą się firmom, którym obroty spadły powyżej 15% w stosunku do analogicznych miesięcy w ostatnim roku kalendarzowym. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych 50% minimalnej krajowej płacy plus dodatkowo zostaną opłacone za nich składki na ubezpieczenia społecznie niezależnie od przyznawanych świadczeń do tej pory. Łącznie na jednego pracownika przedsiębiorca może otrzymać 1533,09 zł. Warunkiem jest tutaj oczywiście utrzymanie poziomu zatrudnienia przynajmniej przez okres równy otrzymywaniu świadczenia.

Każdy przedsiębiorca ma dodatkowo prawo do obniżenia wymiaru pracy każdego pracownika o 20% związku ze spadkiem obrotów gospodarczych. Minimalny czas pracy nie może jednak być niższy niż 0,5 etatu a wynagrodzenie nie może być mniejsze niż minimalna krajowa z uwzględnieniem wymiaru pracy. W takim przypadku pracodawca może liczyć na dofinansowanie do wypłat na poziomie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 4 kwartału 2019 roku oraz pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne. Łącznie na każdego pracownika można otrzymać do 2 452,27 zł.

Oba te świadczenia można maksymalnie pobierać przez 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Aby otrzymać dofinasowanie przedsiębiorca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy odpowiedniego dla siedziby firmy lub miejsca wykonywania pracy. W treści należy oświadczyć o spadku obrotów bądź dochodów, brak przesłanek do ogłoszenia bankructwa oraz braku zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Dodatkowo należy podać ilość pracowników oraz ich wysokość wynagrodzeń.

Tarcza antykryzysowa – samozatrudnieni

Podobne świadczenie jak pracownicy mogą otrzymać również samozatrudnieni, zasady otrzymania dofinasowania są takie same. Dodatkowo podobnie jak zleceniobiorcy na różnych umowach mogą otrzymać tz postojowe. Wypłacane jest one w związku z niemożliwością wykonywania pracy przez epidemię koronawirusa. Świadczenie takie wynosi 80% minimalnej krajowej czyli około 2080 zł kwota ta jest oczywiście zwolniona z wszelkich podatków.

Warunki jakie trzeba spełnić są następujące:

  • Przychód w lutym nie może przekroczyć 300 procent przeciętnego wynagrodzenia czyli 15 681 zł
  • Przychód w miesiącu poprzedzającym musi być mniejszy o 15%.

Świadczenie to również przysługuje osobom, które zawiesiły swoją działalność gospodarczą nawet po 31 stycznia 2020 roku.

Trochę inne warunki przysługują samozatrudnionym na karcie podatkowej, gdyż ich świadczenie może wynieść 50 % minimalnej krajowej tj. 1300 zł.

Ponadto wszyscy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze po spełnieniu powyższych wymagań zwolnieni zostaną z płacenia składek ZUS na 3 miesiące, które pokryje skarb państwa. Oczywiście każdy zachowa prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych.

Tarcza antykryzysowa – mikrofirmy

Właściciele mikrofirm zatrudniających do 9 osób mogą być zwolnieni ze składek ZUS przez trzy miesiące dla wszystkich pracowników. Zwolnienie nie dotyczy firm, które skorzystają ze świadczeń na rzecz ochrony pracowników przed stratą pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dodatkowo każde mikroprzedsiębiorstwo może skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki 0,0525 proc. w skali roku do 5000 zł. Pożyczka ta podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem, że niezmienni się stan zatrudnionych w stosunku do 29 lutego 2020 r.

Tarcza antykryzysowa a VAT

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa zawiesza wszystkie rozprawy podatkowe. Dla niektórych nie będzie to jednak dobra informacja, gdyż wstrzymano bieg wszystkich terminów związanych z podatkami. Może to znacząco wpłynąć czas zwrotów podatku VAT dla przedsiębiorców.

Do tych bardziej pozytywnych wiadomości można zaliczyć to, że został przesunięty termin składania JPK_VAT oraz matrycy na 1 lipca 2020 roku oraz wydłużenie czasu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);

Podsumowanie

Rząd w miarę ograniczonych możliwość budżetowych, zagospodarował bardzo wysoką kwotę w celu ratowania gospodarki, starając się przy tym wspomóc jak najwięcej przedsiębiorców. Oczywiście kwoty te są niewystarczające by móc uratować wszystkie firmy i pewne jest już, że wiele z nich zbankrutuje albo rozpocznie masowe zwolnienia. Jednak z pewnością lepiej jest walczyć by uratować najwięcej jak się da niż pozostawić wszystko samemu sobie.